Wybierz sklep:
Aplikacja Qethereal® już jest
QUALITY & ETHEREAL
COFFEE
0 0.00 

Regulamin

§1. Przedmiot regulacji

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.qethereal.pl składania zamówień towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane towary, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin niniejszy nie określa zasad przeprowadzanych przez Sprzedawcę wyprzedaży, promocji ani zasad prowadzenia polityki lojalnościowej (kart stałego klienta, ulg, zniżek itp.).

§2. Definicje

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy,

Dokument sprzedaży – rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury VAT lub Paragonu,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony towar, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia towaru,

Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia,

Formularz rejestracji – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, którego wypełnienie przez Kupującego jest warunkiem rejestracji Kupującego w systemie sprzedaży Sprzedawcy i dokonywania zamówień w sklepie,

Formularz zamówienia – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia towaru,

Informacja –  informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami,

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument– Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu Internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży,

Regulamin– niniejszy Regulamin wraz z załącznikami,

Sklep internetowy, sklep lub sklep Qethereal® – serwis internetowy dostępny pod adresem www.qethereal.pl, prowadzony przez Columbus Polska S.A. z siedzibą w ul. Plac Konesera 5 /F0.01, 03-736 Warszawa za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać i nabywać towar,

Sprzedawca –  Columbus Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Strona – Kupujący lub Sprzedawca, którzy łącznie nazywani są również „Stronami”,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru, zawarta pomiędzy Stronami za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,

Koszyk – znajdująca się w Sklepie zakładka służąca do skompletowania zamówienia przez Kupującego.

§3. Strony transakcji

 1. Sklep internetowy działający pod nazwą „Qethereal®”, adresem internetowym www.qethereal.pl będący własnością Columbus Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, posługującą się do korespondencji elektronicznej adresem e-mail: [email protected], która to spółka w dalszej części Regulaminu oraz w poszczególnych dokumentach potwierdzających transakcje określana jest jako Sprzedawca.
 2. Kupującym w sklepie internetowym Qethereal® może być:
 3. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką rachunku potwierdzającego zakup towaru, w postaci paragonu lub faktury VAT.

§4. Zamawianie towaru

 1. Sklep internetowy Qethereal® prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową www.qethereal.pl. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Qethereal są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają aktualny okres przydatności do spożycia (dotyczy produktów tj. kawa, herbata, ciastka, cukier, napoje itp.) oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia wybranego towaru dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.qethereal.pl.
 3. Zamówienie towaru następuje według następującego schematu:
 4. Sprzedający prezentuje swój towar zamieszczając poszczególne artykuły na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.qethereal.pl;
 5. Kupujący mając do dyspozycji Koszyk, kompletuje zamówienie wybierając Towar (poszczególny artykuł) przez kliknięcie pola „DODAJ DO KOSZYKA” – znajdującego się pod poszczególnym artykułem;
 6. po skompletowaniu całości zamówienia, Kupujący uaktywnia formularz zamówienia, poprzez zaznaczenie pola „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, w którym odznaczając odpowiednie pola, wybiera sposób dostawy zamówionego towaru oraz formę płatności;
 7. następnie Kupujący wypełnia formularz zamówienia i składa zamówienie poprzez wysłanie tego formularza  do Sprzedawcy – klikając w odpowiednie pole w tym formularzu;
 8. każdorazowo, bezpośrednio przed wysyłką formularza zamówienia do Sprzedawcy, podawana jest Kupującemu łączna cena wszystkich wybranych towarów (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów oraz ich stawek VAT) oraz pełny koszt dostawy tych towarów, realizowanej w wybranej przez Kupującego formie;
 9. po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), czas realizacji zamówienia, forma i przybliżony termin dostawy.
 10. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług „VAT”), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 11. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Kupującego.
  Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, dostępnych w Sklepie oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen towarów nie dotyczy towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania zamówienia towaru, jest dla Stron wiążąca.
 13. Każdy kupujący może uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w Sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej Sklepu, Sprzedawca.
 14. Przy zakupie każdego Towaru, wystawiany jest rachunek w formie paragonu lub faktury VAT – według życzenia Kupującego. Rachunek dostarczany jest Kupującemu w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony towar.
 15. Do zawarcia przez Strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
 16. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne lub niepełne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie towaru.
 17. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adresu, adresu email lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.
 18. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z Kupującym.
 19. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). Dokument sprzedaży wystawiany jest według wyboru Kupującego – dokonanego w formularzu zamówienia.
 20. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez Columbus Polska S.A., danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 21. Wypełnienie i przesłanie przez Kupującego formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 22. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
 23. Specjalne warunki sprzedaży artykułów pochodzących z wyprzedaży i promocji dostępne są do wyczerpania zapasów lub puli danej promocji. Z powodu ograniczonej liczby bądź ilości artykułów objętych wyprzedażą lub promocją, zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów lub puli promocji, nie będą realizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę (zamiast potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawcy prześle Kupującemu stosowną informację).
 24. Wyprzedaże, promocje i inne specjalne warunki sprzedaży, dostępne jedynie w sklepie internetowym www.qethereal.pl są specjalnie oznaczone. Szczegółowe zasady danej wyprzedaży lub promocji, każdorazowo uregulowane będą w regulaminie danej promocji.
 25. Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym mogą wiązać się z zakupem innego artykułu i są wówczas ważne będą jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych w karcie Towaru. Liczba artykułów objętych promocją jest ograniczona.
 26. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku gdyby realizacja zamówienia mogła narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub grozić mu szkodą (w tym ujmą wizerunkową).

§5. Formy płatności

 1. Kupującemu służy prawo wyboru formy dostawy Towaru i formy płatności za ten Towar wraz z dostawą. Informacje dotyczące akceptowanych przez Sprzedawcę form płatności, znajdują się na stronie Sklepu Sprzedawcy. Wyboru formy płatności, Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia – wypełniając go zgodnie z § 4 ust. 3.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
 1. płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania Towaru. Kupujący za pomocą karty kredytowej dokonuje zapłaty za ten towar, a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;
 2. Płatność za pomocą bramki operatora – Przelewy24
 3. Płatność za pomocą bramki operatora – PayPal
 4. Płatność za pobraniem dostępna dla metod wysyłki: DHL Local, DPD Local, Paczkomaty Inpost
 1. Koszt, termin oraz sposób dostawy Towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.
 2. W terminie do pięciu dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Kupującego faktury VAT, zostaje wysłany na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 3. Po przyjęciu zamówienia i wysłaniu do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawca czeka do 5 dni roboczych na pozytywną autoryzację od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź na wpłynięcie należności w pełnej wysokości  na konto Sprzedawcy. W wypadku bezskutecznego upływy powyższego terminu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zaniechanie Kupującego poczytane jako odstąpienie od umowy.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§6. Dostawa towaru

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.qethereal.plrealizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar w następujących formach dostawy:
 3. dostawa na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem poczty kurierskiej,
 4. dostawa do wskazanego przez Kupującego „Paczkomatu” firmy InPost.
 5. Przy dostawach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kupujący zobowiązany jest pokryć koszty dostawy określone przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia przez Kupującego,
 6. Przy dostawach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. Regulacje zawarte w § 4 ust. 3 pkt e i f znajdują zastosowanie.
 7. O ile Kupujący nie wskaże Sprzedawcy innego terminu dostawy, Sprzedawca w terminie do dwóch dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony towar wraz z rachunkiem i formularzem odstąpienia od umowy.
 8. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Koszt dostawy ponosi Kupujący i podawany on jest przy składaniu zamówienia.
 10. O statusie zamówienia, Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru.
 12. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

§7. Reklamacje

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.qethereal.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży.
 2. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 3. Za wady fizyczne lub prawne Towaru, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego konsumentem – na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu będącemu konsumentem.
 5. Roszczenie Kupującego będącego konsumentem o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem dwóch lat, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu.
 6. Wada fizyczna polega na niezgodności z zawartą Umową rzeczy sprzedanej. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
 7. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 8. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,
 9. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 10. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 11. W przypadku zawarcia umowy z Kupującym będącym konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego (chwila odbioru towaru).
 12. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar (poszczególny artykuł) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu daną rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 13. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący będący konsumentem, może:
 14. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 15. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
 16. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 17. żądać usunięcia wady.
 18. Kupujący nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 19. Kupujący będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany w ust. 26 poniżej, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Kupujący jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 20. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce reklamacje. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa towaru, wymiana towaru, zwrot pieniędzy.
 21. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Kupującego będącego konsumentem. W przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Kupującego za uzasadnione.
 22. Sprzedawca, w przypadku żądania Kupującego określonego w pkt. 9 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 23. Kupujący będący konsumentem może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 24. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Kupującego jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego będącego konsumentem jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 25. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 26. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego konsumentem.
 27. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący będący konsumentem może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 28. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania rzeczy jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Kupujący będący konsumentem, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym, w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 29. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 30. W przypadku dochodzenia przed Sądem lub Sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez Sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 31. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Kupujący będący konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub decyzja organu wydana w sporze   podmiotem trzecim stała się prawomocna lub ostateczna.
 32. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie, o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu. Powyższa regulacja nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym, o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 33. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 34. Adresem reklamacyjnym, tj. adresem do dostarczania bądź odsyłania reklamowanego towaru jest: Omnipack sp. z o.o. Fulfillment Center (FC4) ul. Szczecińska 49 doki 45-48 Panattoni Logistics Center, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 35. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.
 36. Powszechnie obowiązujące przepisy prawne regulujące instytucję rękojmi za wady znajdują się w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny w art. 556 i następnych.

§8.Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2015 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem ust. 2), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy (zamówionego towaru). Formularz zwrotu/wymiany znajduje się do pobrania na stronie www.qethereal.pl w sekcji Moje Konto. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej wraz ze zwracanym produktem i paragonem przed jego upływem. Wysyłka na adres  Omnipack sp. z o.o. Fulfillment Center (FC4) ul. Szczecińska 49 doki 45-48 Panattoni Logistics Center, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Kupujący, będący konsumentem, który zawarł umowę bezpośrednio w lokalu przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia um0wy dokonać wymiany zakupionych produktów na inne, o tej samej wartości lub droższe, po uregulowaniu dodatkowych należności
 1. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu (którego wzór stanowi Formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie www.qethereal.pl) otrzymanym przez Kupującego będącego konsumentem wraz z towarem. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny również na stronie internetowej sklepu Qethereal®. Oświadczenie, o odstąpieniu od umowy może być złożone również w innej formie – stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem, o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności, z potrąceniem kosztów dostarczenia rzeczy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Kupujący będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 8. Jeżeli towar dostarczono Kupującemu będącemu konsumentem do miejsca jego zamieszkania w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 9. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. W wypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. odstąpienia dotyczącego poszczególnych artykułów dostarczonych zgodnie z zamówieniem, regulacje powyższe stosuje się odpowiednio.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Qethereal®, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie.
 2. Przekazywane przez Kupującego dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę i są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 1. realizacji umowy,
 2. informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Qethereal® – jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.
 1. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy – Polityka prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego Qethereal® jest Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub listownie na adres Sprzedawcy.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego Qethereal®, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem i bądź za zgodą Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub strony internetowej sklepu przez Kupującego lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 4. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Przedstawiona prezentacja w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Qethereal® oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu przez Kupującego oraz zobowiązuje Kupującego do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, za wyjątkiem sporów, których stroną jest konsument.
 7. W razie zaistnienia sporu wynikającego z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu lub pozostającego w związku z nią, Kupujący będący konsumentem może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy).
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego.
  O zmianie Regulaminu zarejestrowany Kupujący zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem, złożenie zamówienia w sklepie internetowym Qethereal® po upływie tego terminu oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających ze zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
 12. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 13. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021

Regulamin kodów rabatowych

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY STOSOWANIA KODÓW RABATOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM QETHEREAL.PL

 1. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:
  1. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym qetheral.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);
  2. Sprzedawca – Columbus Polska spółka akcyjna z siedzibą pod adresem:
   Plac Konesera 5/F0.01, 03-736 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000902840, NIP: 1133034659, o kapitale zakładowym 1.267.315 zł, w całości wpłaconym;
  3. Klient / Użytkownik – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;
  4. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego qethereal.pl;
  5. Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie qethereal.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;
  6. Sklep – sklep internetowy qethereal.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym qethereal.pl;
  7. Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym qethereal.pl, 
 2. Warunki ogólne.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
  2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym qethereal.pl.
  3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
  4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
  5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
  6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.
    
 3. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.
  1. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.
  2. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
  3. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
  4. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy przy składaniu zamówienia kliknąć w pole „Posiadasz kupon rabatowy?”, a następnie wpisać podany ciąg znaków (Kod rabatowy) w polu „Podaj kupon promocyjny” i zatwierdzić przyciskiem Wyślij.
  5. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 4 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
  6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
  7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności. 
 4. Reklamacje i zwrot towarów.
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu. 
 5. Postanowienia końcowe.
  1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
  2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://www.qethereal.pl/regulamin#kody-rabatowe.
  3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2023.
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pusty
   Oblicz wysyłkę
   Dodaj kupon